Close

Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken volledig deel uit van onze wijze van handelen bij uitvoering van bestellingen, aannemingen en hun facturatie. Het niet-ankomen van een van onze verkoopsvoorwaarden is voldoende om aanstonds het contract te verbreken zonder dat wij het recht verliezen op een schadevergoeding. Het Belgisch recht is van toepassing. .

FINANCIEEL 

Onze offerte is exclusief BTW en gebaseerd op vermoedelijke hoeveelheden. 

Betalingstermijnen:

  1. Een voorschot van 30% van het totaalbedrag, vermeld op de offerte, wordt er gefactureerd na ondertekening van de offerte door beide partijen (Beernaert Frans bvba – Durezza en klant)
  2. Facturen dienen altijd binnen de 30 kalenderdagen betaald te worden op de zetel van de aannemer.
  3. Indien de werken langer dan 1 kalendermaand in beslag nemen, worden er tussentijdse voorschotfacturen opgemaakt.

De geldigheidsdatum staat altijd vermeld op de offerte. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast. 

De prijzen zijn netto, gebaseerd op de huidige stand van lonen, inkoopprijzen en taksen. Bij wijziging van 1 of meerdere van deze elementen, tijdens of na het verstrijken van de offertedatum, behouden wij ons het recht voor de prijzen van onze offerte aan te passen. 

In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. Indien er meerwerken zullen toegepast worden, wordt er een extra offerte opgemaakt voor deze werken. Pas na ondertekening door beide partijen, kan er overgegaan worden tot de uitvoering van deze meerwerken. 

Indien er een schets/tekening uitgewerkt werd voor een schouwwand of interieurwerken, dan kan de klant deze verkrijgen mits het betalen van een waarborg van 250 Euro. Deze waarborg krijgt de klant terug na betaling van de saldofactuur. 

De goederen blijven eigendom van de aannemer, zolang de facturen m.b.t. deze aanneming niet werden betaald. 

Indien er vloeren of inbouwcassette aangekocht worden, zonder dat er gebruik gemaakt wordt van de plaatsingsdienst van Beernaert Frans bvba, dan is er een franco levering voor bestellingen vanaf 750 Euro (exclusief BTW). Voor leveringen beneden 750 Euro (exclusief BTW) zijn wij genoodzaakt om een vervoerkost van 30 Euro aan te rekenen. 

Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist. 

Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schade- vergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. 

Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. 

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank van de woonplaats van de klant of van de plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan of waar ze worden uitgevoerd. 

TECHNISCH

Indien het verwijderen van bestaande vloerbekleding in de prijs begrepen is, behelst dit niet onvoorziene problemen in de ondergrond, zijnde brokkelende chappe of oude egalisatie, loszittende tegels, de meerkost van het verwijderen van asbesthoudende lijmen of andere verborgen verbreken; de werken om de ondergrond opnieuw in orde te brengen zullen als meerwerk worden beschouwd. 

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur en/of textuur voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen aan de gebruikte materialen. 

Onze geplaatste vloeren of schouwen kunnen steeds het voorwerp uitmaken van een staat van bevinding die dient te worden opgesteld binnen de 48 uur na het einde van de plaatsing zodat eventuele schade of bevuiling aan de vloer ontstaan na de de plaatsing en buiten onze wil, ons niet ten laste kan worden gelegd. 

Tot 48 uur na de afwerking van de plaatsing van vloeren, mag deze vloerbekleding niet belopen worden. 

Tenzij anders vermeld is een eventuele opstop van pleisterwerk dat als ondergrond voor onze plint fungeert niet inbegrepen in onze eenheidsprijzen. 

Wij nemen geen aansprakelijkheid voor vergissingen van derden in het vastleggen van het vloerpeil. 

Wij nemen geen aansprakelijkheid voor vergissingen van derden in het opmeten van de hoeveelheid vloeren. Bij het vastleggen van het aantal nodige m² vloerbekleding, dient er altijd een percentage van 5 à 10% bijgerekend worden bij de nettohoeveelheid voor het eventuele verlies, extra vloeren,… 

De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. 

Klachten i.v.m. verborgen gebreken (die opduiken na de oplevering) moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. 

Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd. Vóór het plaatsen dient er een controle te gebeuren door de klant (tonaliteit en kaliber). Er worden geen klachten aanvaard na de plaatsing. Voor naleveringen kunnen wij u dezelfde tonaliteit en kaliber niet waarborgen. Iedere fabricatie heeft tint-, maat-, en structuurverschillen die eigen zijn aan de tegelindustrie. In geen geval kan dit als reden tot klacht worden aanvaard. 

Tegels worden altijd geleverd per volle verpakking. Een uitzondering hierop zijn stockmaterialen. 

Er worden geen geleverde vloeren terug genomen.