Close

Gegevensbescherming

Ons beleid inzake gegevensverwerking (GDPR)

Bij het bezoek van onze site worden er geen gegevens verwerkt, tenzij u een snelle vraag stelt of het contact-afspraakformulier invult. In dat geval worden de gegevens die via het contact-afspraakformulier worden overgemaakt, door DUREZZA (als verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt om met u contact op te nemen. Daarnaast worden er ook gegevens verwerkt die worden verkregen via rechtstreekse contacten met u als betrokkene. Deze gegevens worden niet systematisch verwerkt, maar wel bijgehouden om u te kunnen contacteren. In deze gevallen is verwerking gebaseerd op de contractuele relatie of op de daaraan voorafgaande contacten.

Op de website van DUREZZA zijn een aantal cookies geplaatst met als enkele doel het bezoek van de site mogelijk te maken en optimaal te laten verlopen en u toe te laten via het formulier te communiceren. U wordt niet gevolgd doorheen de site. Voor meer informatie over de cookies kan worden verwezen naar de site van WordPress (versie > 4.0 en gegevens die geen betrekking hebben op een specifieke versie).

Hieronder staan de GDPR aanwijzingen welke wij toepassen. Zou u meer informatie hierover ontvangen neemt u contact met ons op via gdpr@durezza.be

DUREZZA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u een mail versturen naar gdpr@durezza.be. 

  • Verwerkingsdoeleinden

DUREZZA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

  • Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  • Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met DUREZZA verbonden zijn of met enige andere partner van DUREZZA.

DUREZZA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

  • Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

  • Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: gdpr@durezza.be

  • Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

De wet verwerking persoonsgegevens (GDPR) biedt u de mogelijkheid om inzage te vragen van uw gegevens en ze desgevallend te verbeteren. Daartoe kan u rechtstreeks contact opnemen met DUREZZA, via gdpr@durezza.be

Als u het niet eens bent met de manier waarop DUREZZA uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.